หนองจอก ชวนประชาชนปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 1 แสนต้น

80

สืบสานและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง” สำนักงานเขตหนองจอก ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ 1 แสนต้น ภายในปี 64 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

23 ส.ค.63/09.00 น. /นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดโครงการ “หนองจอกสดชื่น ร่มรื่น ด้วยต้นไม้” โดยมี นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ผู้บริหารเขตหนองจอก ผู้นำ 3 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์) ผู้นำชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่ ผู้แทนชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 2,000 คน ร่วมพิธี ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ (เลียบคลองลำนกแขวก) ชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหนองจอก จัดโครงการ “หนองจอกสดชื่น ร่วมรื่น ด้วยต้นไม้” เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกตันไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบป้ายผู้ดูแลป่าชุมชนให้แก่ประธานชุมชนพัฒนาบ้านแบนใหญ่ ถวายและมอบพันธุ์ไม้ให้แก่ เจ้าอาวาส อิหม่าม และผู้แทนนักบวชมิสซังโรมันคาทอลิก นิทรรศการและฐานการเรียนรู้การปลูกป่า ฐานการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,500 ต้น

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง โดยเป็นการเริ่มต้นปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสมบูรณ์ ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชน และเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อไปจะขยายพื้นที่การปลูกต้นไม้ไปยังวัด มัสยิด โบสถ์ โรงเรียน พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ว่างเปล่าของประชาชน โดยสำนักงานเขตหนองจอกจะสนับสนุนพันธุ์ไม้ยืนต้น เช่น สัก ยางนา แคนา พยุง ประดู่ เป็นต้น ทั้งนี้มีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นให้ครบ 1 แสนต้นภายในปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้จะส่งเสริมให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชนในชุมชนทั้ง 98 ชุมชน ที่กระจายอยู่ใน 8 แขวงในพื้นที่เขตหนองจอก เข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูก เพื่อให้เกิดเป็นป่าชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน