‘ซีพีออลล์’ไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์ชุมชุนไว้ข้างหลัง

แชร์

พระเมธีวชิโรดม(ว. วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

ซีพี ออลล์ ร่วมกับว.วชิรเมธีเดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมพลังความรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ต่อยอดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักปฏิบัติการมณฑล RN พื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่” และ “Good Manufacturing Practice (GMP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร” เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนชาวนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับคนในชุมชน ณ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ไร่เชิญตะวัน) จ.เชียงราย ซึ่งก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร ออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น และประธานชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนธุรกิจและตอบแทนสังคมผ่านโครงการต่างๆ ตามปณิธานของบริษัทฯ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้สานต่อโครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้สู่นักเรียนโรงเรียนชาวนา และเกษตรกร ในหัวข้อ “การจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่” และ “Good Manufacturing Practice (GMP) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของพนักงานในด้านการจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ และ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งจะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง

อีกทั้งยังเป็นการรักษาแนวทางเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดหลักของโรงเรียนชาวนาพุทธ

เศรษฐศาสตร์ นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว พร้อมทั้งบริหารผลิตผลทางการเกษตรอย่างปลอดภัย เป็นผลิตภัณท์ที่สามารถสร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการให้ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ

ด้านพระเมธีวชิโรดม(ว. วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดในการอบรมครั้งนี้ คือ “ประสบการณ์” อย่าสูญสิ้นความหวังและกำลังใจเมื่อมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเรา จงใช้คำติ คำวิจารณ์เหล่านั้นมาเป็นขุมทรัพย์ ใช้มันเป็นประโยชน์ พัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้น เพราะการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนั้น เราต้องมั่นแสวงหาคำวิจารณ์ที่เที่ยงตรง มันจะช่วยฝึกหัดขัดเกลาผลงานของเรา แล้วผลงานนั้นจะเป็นผลงานที่ดีจริงๆ”

“จงอย่ากลัวคำแนะนำ อย่ากลัวคำวิจารณ์ หากเราอยู่ในที่ที่มีแต่คำชมเราจะไม่ได้พัฒนา วิทยากรจาก ซีพี ออลล์ ที่มาช่วยอบรม ช่วยวิจารณ์ผลงานในวันนี้คือครู และคนเราจะดีไม่ได้หากไม่มีครู”ท่านว.วชิรเมธี กล่าวทิ้งท้าย

“ซีพี ออลล์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงในระยะยาว ตามปณิธานที่ ซีพี ออลล์ ยึดมั่นมาเสมอนั่นก็คือ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” นายธานินทร์ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์