น้ำป่าทะลักเข้าบัานที่ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง

56

เช้ามืดวันที่ 21 ส.ค.2563 ไดัเกิดนัำป่าไหลหลากเข้าท่วมบัานในพื้นที่ อ.เมืองปาน จ.ลําปาง ในเขตบัานโป่ง ต.เมืองปาน และ ต.แจัซ้อน ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน ไดัรับความเสียหายจํานวนหลายครัวเรือน ล่าสุดตอนสายของวันนี้ทางนนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลําปาง ได้กําชับให้ปภ.ลําปางและอาสาสมัครจิตอาสาเข้าไปร่วมกับเจัาหนัาที่ทหาร มทบ.32ลําปางเข้าไปในพื้นที่เพื่อเขัาช่วยยัายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงในหมู่บัานที่อยู่ติดกับลําห้วยแม่ปานและหัวยแม่มอญำวัในที่ปลอดภัยซึ่งขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างหนัก ส่วนความเสียหายทางเจัาหนัาที่กําลังสํารวจความเสียหายอยู่ส่วนกํานันผู้ใหญ่บัานในเขตสุ่มเสี่ยงนัำป่าได้เปิดเสียงตามสายใหัระม้ดระวังนัำป่าฉับพลันตลอด 24ช.ม

ผสม ติดธรรม จ.ลำปาง/รายงาน