วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2

95

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริม พัฒนานิสิตนักศึกษาและนักเรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อให้ตระหนักถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยความว่า “จัดการศึกษา พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ตลอดถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ต้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมสังคมศาสตร์วิชาการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริม พัฒนานิสิต นักศึกษาและนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้นิสิต นักศึกษาและนักเรียนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางวิชาการของนิสิต นักศึกษาและนักเรียน

การแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี , การแข่งขันทักษะการตอปัญหาต้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี , การประกวดภาพวาด “การเมืองไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี และ การประกวดภาพถ่าย “ภาพเล่เรื่องเมืองน่าน” สำหรับบุคคลทั่วไป มีนิสิต นักศึกษา และนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 192 รูปคน และผู้ร่วมงาน จำนวน 200 รูปคน รายการนี้ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกับอดีตนักศึกษา 4ท่าน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปี 2563 อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน