อำเภอบ้านโคกเป็นเจ้าภาพ แข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 19

138

เมื่อที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ที่สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 63 ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอบ้านโคก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ภายใต้ชื่อ ” การแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ” วัตถุประสงค์จัดการแข่งขันเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดี ของบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และเขื่อนสิริกิต์

ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ในลักษณะการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ อำเภอบ้านโคก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาให้มีสุขภาพดี
ใช้กิจกรรมในการเล่นกีฬา เป็นสื่อ ในการสร้างความสมานฉันท์ ความรักความสามัคคี ของบุคลากร จาก 5 หน่วยงานพัฒนาบุคลากรในสังกัด ทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โดยมี เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา พร้อมมีผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ นายอำเภอ , หัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารและบุคลากรเขื่อนสิริกิติ์ , ปลัดอำเภอ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ , ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ในครั้งนี้

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน