จิตอาสาเพื่อคนเชียงราย

75

18ส.ค.63/อาจารย์สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ จากวิทยาลัยอาขีวเชียงรายแจ้งว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง เรียนรู้และลงมือทำฝายชะลอน้ำ ชุดที่ 3 และได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย และลงมือทำฝายชะลอน้ำ และดักตะกอน การสร้างป่าเปียก ตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ไฟป่า และหมอกควัน ให้ชุมชนบ้านป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย