โพลสวนสุนันทาระบุคนกรุงเทพฯยืน 30บาทเหมาจ่ายรายวัน ขสมก.

140

ผลสำรวจเรื่อง ความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ ต่อการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ของ ขสมก. เผยคนกรุงเทพฯร้อยละ 81.45 ทราบแผนฟื้นฟู ขสมก. ในการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ผลสำรวจเผย ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.22 อยากได้ราคาเหมาจ่าย 30 บาททั้งวัน ครอบคลุมทั้ง ขสมก.และรถร่วม ส่วนรถ NGV ปรับอากาศก็อยากได้ราคาโดยสารเหมาจ่าย 30 บาทเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ83.12 พร้อมวิงวอน ปรับอัตราใหม่ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำรวจความคิดเห็น ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเรื่อง “ความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ ต่อการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ของขสมก.” โดยสำรวจข้อมูลจากประชาชนที่ใช้บริการรถเมล์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 1,235 คน พบว่า

​ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.45 ทราบแผนฟื้นฟูองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ และไม่ทราบแผนการฟื้นฟูนี้ มีจำนวนร้อยละ 18.55

​เมื่อถามถึงรายละเอียดอัตราค่าโดยสารใหม่ที่คนกรุงอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.22 ชื่นชอบและอยากได้การจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายวัน 30 บาท นั่งได้ไม่จำกัดเที่ยว ทั้ง ขสมก. และรถร่วมบริการ รองลงมาร้อยละ 65.53 อยากได้แบบเหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 720 บาท ให้ใช้ได้ทั้งขสมก. และรถร่วมบริการ และร้อยละ 58.84 อยากให้มีบัตรสำหรับนักเรียนในอัตรา 630 บาท ต่อเดือน

ส่วนอัตราค่าโดยสารรถเมล์ปรับอากาศ NGV ร้อยละ 83.12 อยากได้การเก็บอัตราค่าโดยสารแบบใหม่ คือ ราคาเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน

​และสุดท้าย เมื่อสอบถามถึงเหตุผลที่ควรปรับอัตราค่าโดยสารใหม่นั้น ร้อยละ 68.08 ให้ให้เหตุผลว่า เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ รองลงมา ร้อยละ 65.05 บอกว่าเพื่อจะได้ใช้บัตร

ทั้งนี้ การโดยสารแบบเหมาจ่าย และร้อยละ63.17 บอกว่าจะช่วยให้ได้รับอัตราค่าโดยสารที่ถูกลง เมื่อใช้ร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรนักเรียน – นักศึกษา และบัตรผู้สูงอายุ

รายละเอียดของข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า แผนฟื้นฟู ขสมก. มีปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ 81.45 ​ทราบแล้ว​​ ​18.55 ​ยังไม่ทราบ

2. อัตราค่าโดยสารใหม่ ที่ท่านชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ​75.22 ​เหมาจ่ายรายวัน 30 บาท นั่งได้ไม่จำกัดเที่ยวทั้ง รถขสมก.และรถร่วม ​65.53 ​รายเดือน 720 บาทต่อเดือนใช้ได้ทั้ง รถขสมก.และรถร่วม
​58.84 ​บัตรนักศึกษา 630 บาทต่อเดือน ​50.44 ​ผู้สูงอายุลด 50% 44.75 ​เที่ยวเดียว 15 บาท

3. อัตราค่าโดยสารรถเมล์ปรับอากาศ NGVแบบใด ที่ท่านชื่นชอบ ​16.88 ​(ปัจจุบัน) ไป-กลับ เฉลี่ย 30-50 บาท/วัน จำกัดเที่ยว​​ ​83.12 ​(แบบใหม่) เหมาจ่ายรายวัน 30 บาท นั่งได้ไม่จำกัดเที่ยวทั้ง รถขสมก. และรถร่วม

4. เหตุผลที่ควรปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ​68.08 ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ​65.05 ​บัตรเหมาจ่ายใช้ได้ทั้ง รถขสมก.และรถร่วม 63.17 ​บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรนักศึกษา และบัตรผู้สูงอายุมีอัตราค่าโดยสารที่ถูกลง
​21.33 ​ใช้ระบบเก็บเงินแบบ E-Ticket ทุกคัน ​16.33 ​อื่น ๆ อาทิ มีรถเมล์ใหม่ปรับอากาศทุกคัน ,จัดระบบเดินรถใหม่ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน, มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง

สำหรับรายละเอียดการสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการรถเมล์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ ในแผนฟื้นฟูขสมก. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการให้สาธารณชนได้รับทราบ

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง : การสำรวจใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 24-55 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่ใช้บริการรถเมล์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) ขนาดตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อน ±3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,235 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล​: ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2563 วันที่เผยแพร่​​​: 18 สิงหาคม 2563​

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน