กทม. ร่วมฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 2

64

18ส.ค.63/พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 2 โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการฝึก พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กล่าวมอบแนวทางและนโยบายการฝึกฯ ณ ห้องยุทธนาธิการ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เขตพระนคร เมื่อวันที่ 17ส.ค.2563

ด้วยความห่วงใยของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (จิตอาสาด้านภัยพิบัติ) ต่อสถานการณการแร่ระบาดโรค COVID-19 ระลอกที่ 2 จึงให้กระทรวงกลาโหม ฝึกเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกที่ 2 ซี่งกระทรวงกลาโหมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 63 ณ ห้องห้องยุทธนาธิการ และห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เขตพระนคร

อย่างไรก็ตาม เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในระดับต่างๆ ทดสอบแนวทางการจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข (กรณีผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วยจำนวนมาก) รวมถึงเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด และเพื่อเป็นเวทีในการประสานงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์บริการฉุกเฉินจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงหน่วยงานอื่นในพื้นกรุงเทพฯ ที่เกี่ยวข้อง รวม 130 คน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฯ ที่กระทรวงกลาโหม

ขณะเดียวกัน อีก 7 จังหวัด ร่วมฝึกซ้อมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ของกระทรวงกลาโหม ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต และระนอง ซึ่งมีหัวข้อสำคัญในการฝึก ประกอบด้วย การตอบสนองต่อสถานการณ์ตามแผนของหน่วยงาน/จังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน