ปภ.เขต 5 จัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

75

เมื่อเช้าวันที่ 18 สค. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การฝึกอบรมจัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า) ในรูปแบบบนโต๊ะ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง เข้าร่วม ประกอบด้วย นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วม เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฎิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อม ในการปฎิบัติงานในภาวะฉุกเฉินในแต่ละด้าน โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ประจำปี 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ประสบภัย

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน