ปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกฯ

69

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านนายาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นายจรัญ ยะม่อนแก้ว นายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน โดยมีผู้แทนกรมชลประทานและคณะที่ปรึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุม

สืบเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงได้ขอพระราขทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วก เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ แต่จากผลการศึกษาพบว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนไต้(R.13) ในส่วนของป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) ตั้งแต่ 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 500 ไร่ จึงเข้าข่ายโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ดังนั้น กรมชลประทาน จึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทีมเวิร์ค คอนชัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน IEE เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำไปใช้ประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งขาติ เพื่อการก่อสร้างโครงการตามขั้นตอนต่อไป และได้ดำเนินการจัดการประชุมปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อแนะนำโครงการขอบเขตของการศึกษา พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ร่วมประชุม

ประสิทธิ์  สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน