“ประภัตร” รมช.เกษตร ลงพื้นที่เมืองพิชัย ติดตามโครงการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว

91

เมื่อวัน 17 ส.ค.63 เวลา 09.10 น.ที่ศูนย์ข้าวชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย,นายประโชติ นิลรัตน์. เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และ หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้

นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าวเพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกจนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ขณะที่หลายประเทศสามารถปลูกข้าวได้ปริมาณมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ประเทศไทยถือเป็นผู้นำการส่งออกข้าวของโลกมาหลายปี แต่ในช่วงปี 2559-2562 ประเทศไทยปริมาณการส่งออกข้าวไทยที่ลดลง ประกอบกับต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันในเรื่องของราคากับประเทศส่งออกคู่แข่งต่างๆ อาทิ ประเทศอินเดีย เวียดนาม กัมพูชา และพม่า เป็นต้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของความโดดเด่นของพันธุ์ข้าว ความหอม รสชาติ ผลผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรได้

สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็นศูนย์กลางในด้านพัฒนาการผลิตข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชน โดยศูนย์ข้าวมีภารกิจหลักคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว มีจำนวน 23 ศูนย์ ปีงบประมาณ 2563 มีการคัดเลือกศูนย์ที่ผ่านหลักเกณฑ์จำนวน 10 ศูนย์ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานโดยมีเป้าหมาย 1 ศูนย์ 100 ตัน

 ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน