พช.น่าน ร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

76

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 10 – 16 สิงหาคม 2563 นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประธานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมคัดเลือกฯ ประกอบด้วย นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางและนายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ฯ ตามกำหนดการ ดังนี้

ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่ 1.กลุ่มแปรรูปการเกษตรบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพ 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ณ หอประชุมหมู่บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ณ หอประชุมบ้านป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับโดยมี พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการฯ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม

พร้อมดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ โดยมี นางณัฐนรี ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม

ทั้งนี้นายไพบูลย์ บูรณะสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันซักถามถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละประเภท รวมทั้งให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนโดยมีองค์กรสตรีเป็นกลไกขับเคลื่อน โดยชื่นชมกิจกรรม โครงการ ที่สมาชิกกองทุนฯสตรี นำเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ไปสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกองทุนฯสตรี สามารถบริหารจัดการตนเองได้ พึ่งตนเองได้ นำไปสู่ความอย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน