รมช.สาธารณสุข เป็นประธานในพิธี MOU ร่วมผลิตแพทย์ ที่ รพ.ระยอง

81

เวลา 10.00 น. วันที่ 17 ส.ค. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบ ในการผลิตแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับกระทรวงสาธารณสุข โดย ร.พ.ระยอง และ ร.พ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์ สุนทร เหรียญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง คณบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธี ที่ ห้องประชุมประดู่ทอง โรงพยาบาลระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดผลกระทบด้านสุขภาพหลายๆด้าน จากการพัฒนา EEC ซึ่งคาดว่าจะมีประชากรถึง 13 ล้านคนใน 10 ปีข้างหน้า มีภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ อุบัติเหตุจราจร จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และจำนวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น เรื่องของนักท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับบริการด้านสาธารณสุขมีความคาดหวัดต่อบริการสุขภาพสูงขึ้น

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี กล่าวว่า โรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์มีศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ มีความเป็นเลิศในงานด้านอาชีวเวชศาสตร์และการจัดการภาวะฉุกเฉิน ให้บริการแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาหลายด้าน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมมือกันเพื่อผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิต ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันผลิตแพทย์ ซึ่งคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระยองได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพต่อการเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการร่วมมือผลิตแพทย์ต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงา