พัฒนาชุมชนให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิคตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”

345

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ ห้องลีลาวดี โรงแรมวสุ อำภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการฯพร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดมหาสารคาม เพื่อการน้อมนำหลักปรัชญของเศษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนและเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นา โมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอของบประมาณไปแล้วนั้นโดยจังหวัดมหาสารคม มีเป้าหมายดำเนินงานตามโครงการฯ ระยะที่ 1 ใน พื้นที่ 13 อำเภอ 85 ตำบล 627 หมู่บ้าน 635 ครัวเรือน (ยกเว้นอำเภอเมืองๆ และพยัคฆภูมิพิสัย)

สำหรับระยะที่ 2 มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการๆ จำนวน 671 ครัวเรือนแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้1.พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ 625 ครัวเรือน แยกเป็น ขนาดพื้นที่ 1 ไร่128 ครั้วเรือน, ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 245 ครัวเรือน และขนาดพื้นที่ 5 ไร่ 252 ครัวเรือน 2. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนตันแบบ 46 ครัวเรือน แยกเป็น ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ 33 ครัวเรือน และขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 13 ครัวเรือน

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน