โรงไฟฟ้าBLCP เห็นคุณค่าด้านการศึกษามอบทุนให้น้องๆเรียนดี

59

เวลา 10.00 น. วันที่ 14 ส.ค. นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บ.บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับ ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ และ ร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำ มี นาง นภัสสร บุรารัตนวงศ์ ผอ.ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ นำนักเรียนเข้ารับทุน ที่ โรงเรียนวิทยาคมปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

นายอดิศร  กล่าวว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ตระหนักและเข้าใจดีมาตั้งแต่แรกว่า ประเทศจำเป็นต้องพัฒนาด้านการศึกษาเป็นอันดับต้นๆ ทางบริษัทฯ จึงมีโครงการทุนการศึกษา “ น้องๆเรียนดีกับบีแอลซีพี” มาตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน โดยในทุกๆปีบริษัทฯได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวม 38 ชุมชน ขยายโอกาสการศึกษาให้กับลูกหลานชาวประมงเรือเล็กรวม 14 กลุ่ม และโรงเรียน รวมจำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมจำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง รวมจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ และ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ รวมจำนวนเงินในแต่ละปีที่บริษัทฯได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,303,360 บาท และเมื่อรวม 19 ปีต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้มอบทุนการศึกษามาแล้ว รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านบาท นักเรียนทุกคนที่มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนดี สม่ำเสมอ เป็นเด็กดีและมีคุณธรรม จนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับทุนการศึกษาของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษาหาความรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน