ซีพีออลล์ไฟเขียวนักศึกษาสร้างผลงาน

161

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สจล. พัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง

บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modelling (BIM) เพื่อยกระดับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบก่อสร้างเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้ใช้ทักษะการออกแบบและการพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริงสำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจร้านอิ่มสะดวกคู่กับสังคมไทยมากว่า 30 ปี โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะการทำงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เนื่องด้วย “เยาวชน” เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนา เยาวชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปี รวมกว่า 54,000 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 5,100 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เยาวชนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดค่าย Creative AI Camp ค่ายเสริมองค์ความรู้ด้าน AI สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ ปวช. ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้าน AI ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

“สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างซีพี ออลล์ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการออกแบบผ่านการพัฒนาระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: Building Information Modeling (BIM) สู่การใช้งานจริง ผ่านความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบัน, ซีพี ออลล์ และนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. ในฐานะที่เป็นสถาบันฯ แห่งการสร้างนักปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย มาเป็นเวลา 60 ปี ในโอกาสที่ได้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบก่อสร้างจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ที่ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง

อีกทั้งความร่วมมือดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสจล. ในการที่จะปั้นสถาปนิกที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการออกแบบ ความสามารถในการจัดการข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้อย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับงานออกแบบให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า สจล.เชื่อว่าการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษา และภาคธุรกิจจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ได้สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน อีกทั้งภาคการศึกษาก็จะได้นำองค์ความรู้ที่มีมาต่อยอดในทางปฏิบัติ ซึ่ง สจล. มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนทุกโอกาสอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเป็นสากล ก้าวทันยุคดิสรัปชัน เพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นนวัตกรคุณภาพของสังคมไทย ภายใต้โครงการ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: GO Beyond the Limit)

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน