นายก อบจ.พัทลุง คว้ารางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา

195

วันที่ 13 ส.ค. 63 นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษา ได้จัดทำโครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีผลงานด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นนั้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นแล้ว  คือ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันเดียวกันนี้ จากนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง /รายงาน