ประชุมกรรมการสมาคมตำรวจสาขาระยองครั้งแรก

97

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.เสรีย์ นาประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสมาคมตำรวจสาขาระยอง ได้เรียกประชุมกรรมการสมาคมตำรวจสาขาระยองครั้งแรก ที่ห้องอาหารครัวแกงเผ็ดระยอง ตามที่ พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจได้แต่งตั้งกรรมการจังหวัดระยอง มีพตอ.เวียง วงศ์เพียร กรรมการ พตอ.เชนณรงค์ เหยือกเงิน กรรมการ พตอ.อภิชาติ ไชยบุญเรือง กรรมการ พตอ.จตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง กรรมการ นายบัณฑิต สุวรรณรัชตมณี กรรมการ นายสุรสิทธิ์ ทุมมานนท์ กรรมการ นายไพฑูรย์ คำนนท์ กรรมการ นางทองพูล ร่มรื่นสกุล กรรมการ นางอรุณี นาประดิษฐ์ กรรมการ และ พตท.สมบัติ ชื่นคุณากร กรรมการ และเลขานุการ

สำหรับการจัดตั้งสมาคมตำรวจมีทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจทีเกษียณ และยังไม่เกษียณ รวมทั้งภาคเอกชนได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ของกรรมการให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้ายและการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นตัวแทนสมาคมตำรวจในการให้ความช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดำเนินการใดๆที่เห็นว่าเป็นประโยชนฺ์หรือสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่สมาคมตำรวจและประชาชน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตามนโยบายและภารกิจของสมาคมตำรวจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ ภารกิจที่สมาคมตำรวจมอบหมาย รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สมาคมตำรวจทราบ.และสิ่งสำคัญสมาคมตำรวจสาขาระยอง จะไม่มีการขายบัตรเพื่อการค้าใดที่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งสิ้น

สุรสิทธิ์-นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง รายงาน