ร่วมมือเสริมสร้างมาตรฐาน New Normal ในโรงเรียน

แชร์

11 ส.ค. 63/ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเจลแอลกอฮอล์ และยาสามัญประจำบ้าน รวมมูลค่าประมาณ 1,800,000 บาท จากองค์การเภสัชกรรม โดย น.พ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะ เป็นผู้แทนเข้ามอบ พร้อมนี้ นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมรับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากองค์การเภสัชกรรมตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้จัดโครงการ New Normal School โรงเรียนวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด -19 ขึ้น โดยมอบเจลแอลกอฮอล์ GPO ALCOHOL GEL สูตร F 75% ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นชนิดขวดปั๊มขนาด 400 ml จำนวน 20,568 ขวด รวมมูลค่า 1,298,913 บาท พร้อมยาสามัญประจำบ้านซึ่งเป็นยารักษาอาการเบื้องต้นสำหรับประจำห้องพยาบาล เช่น ยาพาราเซตามอลทั้งชนิดเม็ด และชนิดน้ำ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาแก้ผดผื่นคัน เวชภัณฑ์ทำแผล ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม แอลกอฮอล์ จำนวน 437 ชุด มูลค่า 524,400 บาท รวมมูลค่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,793,313 บาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อมอบให้กับกรุงเทพมหานครนำไปส่งมอบต่อยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างเสริมดูแลรักษาสุขภาพอนามัยที่ดีที่ให้กับครูและเด็กนักเรียน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่วุฒิภาวะยังไม่มากนัก และอาจจะขาดความตระหนักรู้และความรอบคอบในการป้องกันการแพร่ระบาด จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ให้อยู่ในมาตรการควบคุมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรม ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว และมอบเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดปฏิบัติตามแนวทาง New Normal ต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์