อาชีวเชียงราย รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ

143

อ.สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายแจ้งว่า ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง เรียนรู้และลงมือทำฝายชะลอน้ำ จึงได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้เป็นวิทยากรบรรยาย หลักการทำฝายชะลอน้ำ การสร้างป่าเปียก เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า ตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย