เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมาย

75

10 ส.ค.63/เวลา 7.45 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ และให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน

รวมทั้งสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความเห็น เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และสนับสนุนกระบวนการด้านการอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีการแข่งขัน
ทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ การคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปมีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวมต่อไป