จัดประชุมร่วมหน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน

56

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมไชยช้างค้ำ โรงแรมศศิดารา อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ที่จังหวัดน่าน นายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะตรวจราชการ หน่วยงานและองค์กรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมทั้งเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้นำเสนอแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรลุเป้าหมายก่อให้ประโยชน์ต่อทางราชการ และประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 17 ภาคเหนือ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17 แห่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต 4 แห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา 2 แห่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 7 แห่ง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 7 แห่ง ผู้จัดการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยิ่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน