มหาสารคามทำเกษตรทฤษฎีใหม่ลดผล กระทบจากภัยแล้งและโรคไวรัสโควิด-19

203

มหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ที่ประสบภาวะภัยแล้งตลอดปี ที่ผ่านเกษตรกรหลังทำนาปีเสร็จก็จะหันไปรับจ้างทำงานต่างจังหวัด แต่มาปี 2563 เกิดภาวะโรคไวรัสโควิค-19ระบาด ทำให้ต้องอยู่ในพื้นที่ นายสุภาพ สาคุณ เกษตรกร บ้านเหล่าโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดครั้งนี้ จึงผันมาน้อมนำหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จากเกษตรกรที่ทำนาเพียงอย่างเดียว ในพื้นที่ 10 ไร่ มีรายได้ปีละครั้งและมักประสบปัญหาฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปี ต้นทุนสูงกว่ารายรับทำให้ขาดทุนมีหนี้สิน จึงได้หันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าการทำนาหลายเท่าตัว

โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เริ่มจากการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอด้วยการขุดสระน้ำและเจาะบ่อบาดาลไว้สำรอง พร้อมปลูกข้าว ปลูกพืช อาทิมะนาว ไม้ผล ไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด โดยเน้นการปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงกบ เลี้ยงหอย เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์สำหรับปรับปรุงบำรุงดิน ส่งผลให้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังประสบกับโรคระบาดไวรัส-19 ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ทำนาเพียงอย่างเดียว แต่ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน จนกระทั่งได้รับการอบรมเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ในต้นปี 2554 จึงได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง เปลี่ยนจากการทำนาเพียงอย่างเดียวหันมาปลูกพืชผสมผสานรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอตลอดทั้งปี เป้าหมายแรกคือการทำเพื่อมีกินในครอบครัวเป็นหลัก เริ่มจากการปลูกมะนาวเพียงไม่กี่ต้นและปลูกผักสวนครัว ต่อมาจึงได้ขยาย ปลูกพืชที่หลากหลาย เต็มพื้นที่ พร้อมกับการเลี้ยงสัตว์และขุดบ่อเลี้ยงปลา มีรายได้ทุกวันจากการขายผลผลิตวันละไม่ต่ำกว่า 300 บาท และแม้ว่าจะไม่ได้ขายผลผลิต แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ การลดรายจ่ายในเรื่องค่าอาหาร ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตภายในสวนหลังบ้านมาประกอบเป็นอาหารรับประทานภายในครัวเรือนโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อตามท้องตลาด ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในแต่ละวันได้เป็นอย่างมาก

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน