กองทัพอากาศ ติดตามความก้าวหน้า โครงการน่านฟ้า model พบปะชาวบ้าน

115

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. ที่บ้านหนองเตาหมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พลอากาศตรีณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ ประธานคณะทำงานโครงการน่านฟ้า model ลงพื้นที่เพื่อพบปะชาวบ้าน แจ้งวัตถุประสงค์โครงการน่านฟ้า model พร้อมกับน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวางรากฐานการพัฒนาชุมชนทุกมิติให้มีความอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถเป็นชุมชนที่อยู่กับป่าอย่างยั่งยืนและที่สำคัญเป็นการจัดระเบียบการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

และยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำแหง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้คงความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านส่งผลให้กลางน้ำและปลายน้ำได้รับประโยชน์ร่วมกับคนต้นน้ำและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของราษฎรให้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วจะสามารถยับยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ราษฏรจะได้ร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินน้ำให้มีความยั่งยืนต่อไปซึ่งการดำเนินงานผู้แทนของกองทัพอากาศและคณะจะนำผลของการลงสำรวจพื้นที่ไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยสภาพดิน น้ำ ป่าหลังจากนั้นจึงจะกลับมาพัฒนาในพื้นที่ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องตามลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ทางกองทัพอากาศได้นำ ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ มากล่าวปลูกฝัง ให้เด็กรักกีฬา ด้วยการนำนักกีฬาทีมชาติ มากล่าวแนะนำแนวทางการศึกษาให้กับเด็กๆ นำวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านการศึกษา การปลูกต้นไม้ บรรยายเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กและชาวบ้านได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ ชาวบ้านแล้วเด็กๆ ได้รับรู้และเข้าใจ พร้อมทั้งกองทัพอากาศยังได้จัดโครงการ นำเด็กเยาวชน ของตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย เดินทางไปทัศนศึกษา ดูงาน พี่พิพิธภัณฑ์เขาเขียว ของ ทหารอากาศ เป็นเวลา 3 วัน โดยจัดขึ้นเครื่องบิน C130 จากจังหวัดน่าน วันที่ 21สิงหาคม 2563 นี้เพื่อ เป็นการปลูกฝัง ให้เด็กๆ ได้ไปเรียนรู้พบเห็นและนำมา ปฏิบัติในพื้นที่ของตนอีกทางหนึ่งด้วย

พลอากาศตรีณรงค์ อินทรชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ครับที่ตำบลศรีษะเกษ เราได้พบปัญหาในการ จะต้องฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ต้องถือว่าเป็นความโชคดีที่ตำบลศรีษะเกษ มีผู้นำที่เข้มแข็ง รวมถึงประชาชน ทุกคน วิธีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็คาดว่าโครงการ ซึ่งเป็นการดำริของผู้บัญชาการ อาหาร อากาศที่ก็คาดว่าโครงการของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่จะลงพื้นที่ที่ตำบลศรีษะเกษ จะประสบความสำเร็จนั้นจะประสบความสำเร็จ

ประสิทธิ์  สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน