องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุคราะห์ ฯ เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและโควิด

93

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญ ถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุ อุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเวียงสา จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ตามปรกติสุขต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแชม และฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร ถนน และพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วนแล้ว

จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 99 ตำบล 893 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซร้อน ซินลากู (SINLAKU) และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิหาคม 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดน่าน เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน ถนน สะพาน และพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ 15 อำเภอ 63 ตำบล 387 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง1หลังเสียหายบางส่วน 72 หลัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,892 ครัวเรือน

ประสิทธิ์  สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน