ที่ประชุมส่งเสริมคุณธรรมเลือก “อรรถพร” ผวจ.นครสวรรค์ เป็นบุคคลยอดเยี่ยม

74

10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ต้นแบบ จำนวน 2 แห่ง และพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางศาสนา จำนวน 2 หน่วยงาน-บุคคล

โดยมี นาย ประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ รายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการพิจารณาคัดเลือกฯ ว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คัดเลือกและมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แก่ 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ต้นแบบ และ 150 หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ปี 2563 (ระดับประเทศ)

ที่ประชุมมีมติคัดเลือกแต่ละประเภท ของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ ประเภท ชุมชนคุณธรรมฯ ลำดับที่ 1 :วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) อำเภอชุมแสงลำดับที่ 2 : วัดหนองกระดูกเนื้อ อำเภอลาดยาว ประเภทบุคคลหรือหน่วยงาน มติที่ประชุม เสนอลำดับที่ 1: นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลำดับที่ 2: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเก้าเลี้ยว

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์/รายงาน