“สวนสุนันทา”เปิดหลักสูตรเอ็มบีเอ.เน้นตอบโจทย์ประเทศไทย

160

มรภ.สวนสุนันทา เปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้ประกอบการ หลักสูตรเอ็มบีเอปี’63 มุ่งเน้นตอบโจทย์ประเทศไทย รับสมัครถึง 31 สค.นี้

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯกำลังเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้ประกอบการในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยมุ่งเน้นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวความคิดในการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดธุรกิจ

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ทั้งนี้ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ มรภ.สวนสุนันทา ได้มีการออกแบบแผนธุรกิจเพื่อให้นำไปใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ แต่ละวิชายังมีนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการเรียน พร้อมกับวางกรอบให้เห็นแนวทางสำหรับผู้ที่เลือกศึกษาหลักสูตรนี้ว่า จะได้รับองค์ความรู้และประโยชน์อย่างไร สามารถนำไปประยุกต์หรือใช้งานจริงได้อย่างไร

“ที่สำคัญเป็นหลักสูตรเอ็มบีเอที่สามารถตอบโจทย์ประเทศไทยได้ คำว่าตอบโจทย์ประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมา มรภ.สวนสุนันทาได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ทำแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ จึงนับว่าได้มีโอกาสร่วมขับเคลื่อนร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการขับเคลื่อนตั้งแต่ฐานราก แต่ก็ไม่ใช่ชุมชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ขับเคลื่อน ควรเป็นนักศึกษาหรือคณาจารย์ที่มีความรู้มาทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี

นอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องของการเก็บข้อมูลด้านความจำเป็นขั้นพื้นฐานจากจำนวน 12,900,900 ครัวเรือน ทั้งในหัวข้อสาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ จนทำให้มองเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริง เมื่อได้ข้อมูลและงานวิจัยตรงนี้มาแล้ว รัฐบาลก็นำเข้าสู่กระบวนการของภาครัฐ แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและขั้นตอนต่างๆ แต่หากมีฐานข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือที่อื่น แล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีก็จะทำให้ขับเคลื่อนได้เร็ว เพราะฉะนั้น หลักสูตรเอ็มบีเอของ มรภ.สวนสุนันทา จึงมีการนำฐานข้อมูลซึ่งมาจากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ หรือเพื่อให้เกิดเป็นแผนพัฒนาในระบบที่ออกแบบในเชิงของการสร้างชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่มี

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรเอ็มบีเอ.โดยไม่มุ่งเน้นรายได้ แต่ต้องการให้ทุกคนมีโอกาสเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด และอีกส่วนหนึ่งคือต้องการผลิตบุคลากรออกมาขับเคลื่อนงานพัฒนาให้กับสังคมและประเทศ พร้อมกับให้ความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการที่สนใจว่า เรียนจบแล้วสามารถนำไปต่อยอดหรือเกิดมุมมองการพัฒนาชีวิต และการทำงานได้อย่างแน่นอน

“จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่มีความพร้อม ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการเติมทักษะและความคิดในแบบ ‘จากหิ้งสู่ห้าง’ ด้วยฐานข้อมูลที่มาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย ขอให้มั่นใจว่า มีความพร้อมที่สุดในการออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนานักธุรกิจที่มีจริยธรรมที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมตามวิสัยทัศน์ ‘มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม’ และกลับไปรับใช้ประเทศชาติ พลิกวิกฤตในเวลานี้ สร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” รศ.ดร.ธนสุวิทย์ กล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน