องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย

106

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.63 เวลา 10.10 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรวม 332 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็นพื้นที่ อำเภอฟากท่า จำนวน 89 ถุง และอำเภอน้ำปาด จำนวน 243 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ พร้อมเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่บ้านปากห้วยแค อำเภอน้ำปาด จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ให้กำลังใจและขอบคุณ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์และ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากขึ้นในหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง ตั้งแต่วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2563 ส่งผลทำให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในอำเภอฟากท่า ได้รับความเสียหาย 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน 273 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 620 ไร่ บ้านพักอาศัย 89 หลังคาเรือน ในอำเภอน้ำปาด ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 7 ตำบล 32 หมู่บ้าน 483 ครัวเรือน พืชพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 2,927 ไร่ บ้านพักอาศัย 243 หลังคาเรือน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน