เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.น่านจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์

75

เมื่อวันทึ่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมน้ำทอง ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เป็นประธานจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยมี นายเอนก สิทธิ ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ( สสส. ) ให้การต้อนรับ และนายพิทยา เสนาโนฤทธิ์ ผู้ประสานงานเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ตัวแทนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายสุขภาพคนน่าน ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และเพื่อสนับสนุนชุมชนคนสู้เหล้า ในการจัดการปัญหาแอลกอฮอล์และให้เกิดนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ในชุมชน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน