รวมพลังคนอำเภอเมืองมหาสารคาม สู้ภัยไข้เลือดออก

77

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นในประธานเปิดกิจกรรม รวมพลังคนอำเภอเมืองมหาสารคาม สู้ภัยไข้เลือดออก เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน รวมถึงโรคภัยอื่น ๆ ทำให้สามารถตอบโต้โรคภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายคีตะมวยไทยประกอบเพลง การจำลองปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลาย การพ้นสารเคมีกำจัดยุงลาย และกิจกรรมการถือป้ายเดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายและการป้องกันไข้เลือดออก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม เข้ากิจกรรมกว่า 700 คน

นายเนตรสุเทพย์ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน โรคติดต่อที่สำคัญหลายโรค รวมทั้งโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง หรือภัยสุขภาพอื่นๆ ซึ่งเป็นภัยเงียบ ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และมีความ รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหนะนำโรค มีการระบาดของโรคมาต่อเนื่องทุกปี โดยปี 2563 อำเภอเมืองมหาสารคาม มีผู้ป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ จำนวน 373 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 258.6 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน 2 คน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ต่อเนื่องถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออก เป็นมหันตภัยร้าย ที่สร้างผลกระทบและความสูญเสียเป็นอย่างมากมาอย่างยาวนาน ดังนั้น หัวใจสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้สำเร็จได้ และเกิดความยั่งยืนนั้น ประชาชนเองต้องให้ความสำคัญ ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความตระหนักในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีชีวิตของตนเองในการป้องกันโรค เสริมสร้างภาคี เครือข่ายภาคส่วนราชกร ในการให้ความร่วมมือ ร่วมใจกันในการป้องกันและความคุมโรค โดยให้ร่วมกันทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อชุมชนจะได้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก อย่างยั่งยืน


พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน