สพฐ. นิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

74

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมรับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่งระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สพฐ. พร้อมด้วยนายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการนิเทศมัธยมศึกษา สพฐ.

นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย กล่าวว่า จาการดำเนินการนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างการรับรู้ให้เกิดการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ โดยมีการวางระบบบริหารจัดการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้การช่วยเหลือดูแล บรรเทาความเดือนร้อนของครอบครัวนักเรียน และสถานศึกษา รวมทั้งดำเนินการนำเสนอผลการนิเทศแลกเปลี่ยนประสบการณ์ PLC ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช รายงาน