สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ปรับกลยุทธ์ดึงสมาชิกมีส่วนร่วม

158

วันที่ 3 สิงหาคม 63สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมอบรมผ่านระบบออนไลน์ zoom video conferencing หลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ

และได้บรรจุเป็นแผนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  แผนพัฒนาความสามารถในการให้บริการสมาชิก โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกมาใช้บริการกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น เป้าหมายสมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด โดยกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกที่มีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์โดยไม่นับซ้ำให้เป็นปัจจุบัน
  2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ทราบถึงธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ ผ่านช่องทาง Social
  3. ประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และสิทธิของสมาชิก
  4. ให้การศึกษาอบรม ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชิกชั้นนำ สมาชิกใหม่
  5. การจัดชั้นสมาชิก
  6. สำรวจสมาชิกที่ไม่มาร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ สมัครใจลาออก
  7. มีการชิงรางวัล คูปองส่วนลด
  8. บริการสหกรณ์เคลื่อนที่ รับฝาก , เพิ่มหุ้น , รับชำระ , จำหน่ายสินค้า , สาขา
  9. การทบทวนการจัดสวัสดิการสมาชิก                สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/ รายงาน