ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาชาบำบัดโครงการอาชาบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษ รุ่นที่ 4

แชร์

เมื่อวันที่ 31กค. ที่ห้องประชุมโคราช อาคารสิริวิทยาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 กรมทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 8 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาชาบำบัด โครงการอาชาบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษ รุ่นที่ 4 โดยมี ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 40 คน ครูฝึกชมรมขี่ม้า จาก ม.7 พัน 8 จำนวน 5 คน ครู และบุคลากรอีกจำนวน 5 คน

ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน สำหรับของทางศูนย์และบุตรมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ให้ได้รับการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และการฟื้นฟูสรรถภาพเบื้องต้น ที่จำเป็นอย่างบูรณาการ ให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษ

ซึ่งกิจกรรมการฝึกอาชาตามโปรแกรม จำนวน 12 ครั้ง จะมีการปฏิบัติในห้วงระหว่างวันที่ 4 – 28 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม ตามประเภทความพิการของแต่ละบุคคล โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัด เพื่อพัฒนาให้ครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองมีความรู้ทักษะเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกิจกรรมอาชาบำบัดสำหรับเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการดูแลช่วยเหลือพัฒนา ฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ โดยใช้กิจกรรมอาชาบำบัดแก่โรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน


แชร์