จ.ระยอง จัดงานออนซอน อีสาน 2020ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ภาคลุ่มน้ำโขง

153

วันที่ 2 ส.ค.ที่ศูนย์การค้า แพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น อ.เมือง ระยอง นายธวัชชัย  ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ออนซอน อีสาน 2020 ครั้งที่ 2  มีนายพรศักดิ์  แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นางวรัญญา  ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง นางสาวเปรมนีย์  ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งร้านค้านำผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปจากภาคอีสาน ร่วมงาน หลังพิธีเปิดมีการ ทำเอ็มโอยูร้านค้าและโรงแรม อีกด้วย

    นายธวัชชัย  ศรีทอง กล่าวว่า งาน ออนซอนอีสาน 2020 ครั้งที่ 2 นี้ เป็นโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ภาคลุ่มน้ำโขง เป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์  ซึ่งภาคอีสานมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งสินค้าที่สะท้อนอัตตลักษณ์ของท้องถิ่นมากมาย ทั้งอาหาร สมุนไพร เกษตรแปรรูป และปศุสัตว์ที่สำคัญ เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก  สิ่งสำคัญคือการพัฒนาให้หลุดพ้นความยากจน พึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าผ้าพื้นเมือง เป็นศูนย์กลางผ้าทออีสานในระดับภูมิภาค สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม จับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน