“กรีนอินฟินิท” ทุ่ม30ล้านบาท หนุนงานศึกษาวิจัย“กัญชง”

229

กรีนอินฟินิท” จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เดินหน้าปลูกพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่อการเกษตร ผลักดันไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก”

เปิดมุมมองวิสัยทัศน์ ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพืชสนุนไพรโลก จึงก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญ โดยบริษัท กรีนอินฟินิท จำกัด ได้จัดงาน “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่ออาหารสุขภาพและประโยชน์ทางการแพทย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมด้วย มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร หอการค้าจังหวัดพิจิตร รวมถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงบ้านสันธาตุ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

สำหรับการร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญ ที่เข้าร่วมประกอบด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นายธีรยสถ์ จิตต์เสนา​ประธาน บริษัท กรีนอินฟินิท นายทรงภพ สืบชาติ กรรมการ บริษัท กรีนอินฟินิท นายเด่นชัย ลาวิชัย ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชสมุนไพรและกัญชงบ้านสันธาตุ นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร นายอภิทรัพย์ เลิศสิริประภา ประธานมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร
นายธีรยสถ์ จิตต์เสนา​ประธาน บริษัท กรีนอินฟินิท จำกัด เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรไทยและกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก” อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เกษตรกรไทยที่จะสามารถสร้างรายได้และส่งต่อไปถึงเกษตรกรรุ่นลูก รุ่นหลานแบบยั่งยืนต่อไป

สำหรับวิสัยทัศน์ของบริษัท กรีนอินฟินิท จำกัด ต้องการสร้างและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพืชสมุนไพร อีกทั้งยังต้องการให้เกิดการพัฒนาการสกัดสารเคมีสำคัญต่างๆ จากพืชสมุนไพร เพื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและทางการแพทย์

ขณะเดียวกันยังต้องการให้เกิดการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป้าหมายบริษัท กรีนอินฟินิท จำกัด จะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรแบบครบวงจรในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนกว่า 30 ล้านบาท เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบของ Smart Farmer อันจะช่วยตอบสนองนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกร ที่มาเข้าร่วมกลุ่มกับทางบริษัทฯทั้งหมด

นายธีรยสถ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ในแบบการผสมผสานร่วมกัน และไม่พึ่งพาสารเคมีอันตราย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรง ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในโครงการจะแบ่งสัดส่วนให้เกษตรกร 50 % หลังจาก 5 ปีที่เกษตรกรสามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเอง แล้วทางบริษัทจะส่งมอบกิจการให้กับเกษตรกรทั้งหมด 100 %

บริษัท กรีนอินฟินิท ยังมีเป้าหมายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยเกษตรกรในกลุ่มจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่มีความต้องการสูงในตลาดต่างประเทศ เกษตรกรจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำจริง ปลูกจริง ขายจริง และสามารถสร้างรายได้ได้จริง

“Nutrient which are made from real food, your body is able to absorb and use the active nutrients much more efficiently” ถือเป็นหลักการของ Food stage ที่กำลังเป็นกระแสความต้องการในต่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบ Food stage เพราะเชื่อว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจะมีผลดีต่อร่างกายมนุษย์มากกว่าการสารสังเคราะห์ ขณะที่แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังเน้นไปในด้านการแปรรูปและสกัดสารเชิงซ้อน โดยจะสกัดพืชสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยา รวมถึงการกำจัดสารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทิ้งไป ดังนั้นจึงทำให้สมุนไพรยังจะคงสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไว้ครบถ้วน และทำให้ร่างกายนั้นสามารถนำสารสกัดดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์กัญชงให้มีสารทางสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยพื้นที่จะมีการทดลองและวิจัยจะใช้พื้นที่ของจังหวัดพิจิตรซึ่งมีกว่า 100 ไร่ ทำการทดลองปลูกและศึกษา

ถามว่าทำไม่ต้องเลือกจังหวัดพิจิตรในการปลูกต้นกัญชง เพราะสภาพอากาศที่มีไอออนมาก ดินก็เหมาะสมกับการปลูกกัญชง จึงเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในครั้งนี้ และคาดว่าจะเร่งทำการวิจัยและศึกษาเพื่อให้ได้คำตอบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อโครงการนี้และเกษตรกรจะได้มีช่องการเกษตรยุคใหม่ที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าการทำเกษตรแบบอื่น

ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ รายงาน