มทส. MOU เตรียม นศ.สู่สถานประกอบการยุคดิจิทัล

95

เมื่อวันที่ 30กค. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา ได้มีการลงนามร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการยุคดิจิทัล

ที่ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด โดยนายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่ชัดเจน นับแต่เปิดดำเนินการในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะ ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากสถานประกอบการ ในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา ต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ นักศึกษาได้รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน ขณะที่มหาวิทยาลัยได้บัณฑิตพึงประสงค์ ที่พร้อมทำงานทันที และสถานประกอบการได้ช่องทางคัดเลือกบุคคล ที่ตรงตามความต้องการเข้าบรรจุเป็นพนักงาน

สำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทจัดหางานยอดนิยมแถวหน้าของประเทศไทย มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์จัดหางานสมัครงานที่มีความทันสมัย และเป็นที่ยอมรับสู่สาธารณชนรุ่นใหม่ ได้มีความสนใจตรงกันในการร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ ผ่านรูปแบบกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แรงงาน, ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล, เทคนิคการสมัครงาน, การสัมภาษณ์งาน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสการให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังจะสมัครงานสหกิจศึกษา และเพิ่มช่องทางการหาตำแหน่งงานด้านสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา และศิษย์เก่าได้งานทำตามศักยภาพตรงต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด”

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา /รายงาน