วธ.เสนอเน้นนำ “บ้าน วัด โรงเรียน” บ่มเพาะ สร้างสังคมสันติสุข เร่งขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม

119

ครม. รับทราบวีดิทัศน์ “พลังบวร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามที่ วธ.เสนอ เน้นนำ “บ้าน วัด โรงเรียน” ปลูกฝัง บ่มเพาะ สร้างสังคมสันติสุข พร้อมเร่งขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

29ก.ค.63/นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. รับทราบวีดิทัศน์ “พลังบวร น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ

ทั้งนี้ วีดิทัศน์ดังกล่าวสืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น คนดี คนเก่งที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองดี ธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข โดยที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำหลักการ “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ไปขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์

รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองที่สำคัญเร่งด่วน อาทิ การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การสร้างกระแสรักท้องถิ่น และการส่งเสริมภูมิปัญญามาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม วธ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายวัฒนธรรมดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ที่มีความโดดเด่นใน 3 มิติ คือ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน มาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรม 22,540 ชุมชน แบ่งเป็น ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม 12,417แห่ง ชุมชนคุณธรรม 6,815แห่ง และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 3,308 แห่ง มีองค์กรคุณธรรม อำเภอ และจังหวัด 35,887แห่ง

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการ บวร On Tour เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยใช้พลังบวรในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นำวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มาสร้างแหล่งเรียนรู้ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงนำภูมิปัญญามาผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนดุจญาติมิตร โดยปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” 82 ชุมชน ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 6 ชุมชน และส่วนภูมิภาค 76จังหวัดๆละ 1 ชุมชน อาทิ ชุมชนย่านกะดีจีน กรุงเทพฯ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล จ.เชียงใหม่ และชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น และจะขยายผลเพิ่มเป็น 1,000 ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยคาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อชุมชน/ต่อปี

นายอิทธิพล กล่าวว่า นอกจากนี้ วธ. มีแผนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป โดยคัดเลือกและมอบรางวัลชุมชนคุณธรรมบวร On Tour ต้นแบบ และมอบรางวัลหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการบวร On Tour รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการบวร On Tour โดยให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก เห็นถึงความสำคัญ และเดินทางไปท่องเที่ยว

นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้ชุมชนอื่นและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนคุณธรรมบวร On Tour ต้นแบบ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการผนึกกำลังอย่างเข้มแข็งของพลังบวรในพื้นที่ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดคนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านบาทต่อปี สร้างคุณค่าทางจิตใจ อันจะนำไปสู่ความสามัคคี ปรองดอง และนำพาให้ประเทศก้าวสู่ความมั่นคง อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป” รมว.วธ. กล่าว