จิตอาสาสกลนครร่วมปลูกป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

132

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ป่าเสื่อมโทรมบ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร นางดำรง ศริวิชัย อิ่มวิเศษ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานโครงการป,กป่าและป้องกันไฟป่า ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเสริมพื้นที่ป่า ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ว่าจะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าตันน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอสาพระราชทาน (ศอญ.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริด้วยการกำหนดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป้าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ เนื้อที่ประมาณ 4.7 ล้านไร่ ภายในปี 2570

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดแผนงานที่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป้าตันน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายลแห่งนี้ ก็เป็นพื้นที่อีกแห่หนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เปิดโครงการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป้าและพันธุ์พืชในเนื้อที่ 17 ไร่ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการร่วมกันของจิตอาสาพระราชทวน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 500 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการปลูกฟื้นฟูป่า มีการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น ประดู่ พะยูง เต็ง รัง ยางนา ตะเคียนทอง แดง มะค่าโมง โดยปลูกคละกระจายไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบป่าธรรมชาติของจริง จำนวนประมาณ 3,500 ต้น จัดทำแผงดักหมอก เพื่อให้ร่มเงาแก่ต้นไม้ที่ปลูกในเวลากลางวัน และดักหมอกในช่วงกลางคืนเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ตันไม้ รวมทั้งมีกิจกรรมจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น จำนวน 1 แห่ง อีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังการจัดงานพิธีในวันนี้แล้ว หน่วยงานโครงการพระราชดำริ และอุทยานแห่งชาติภูผายล จะได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้ต่อไปอีก 3-5 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยให้ผืนป่าต้นน้ำลำธาร บริเวณนี้มีสภาพความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าตันน้ำที่เอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่พื้นที่และประชาชนในที่สุด โดยบรรยากาศการปลูกป่าครั้งนี้ จิตอาสาทุกนาย ร่วมปฎิญานตนว่า เราจะทำความดีด้วยหัวใจเสียงดังกระหึ่ม

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน