ปศุสัตว์พัทลุงจัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

177

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันที่ 25 ก.ค.63 ที่ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ – โคนมอาชีพพระราชทาน “งานของพ่อ” ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงและสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง จำกัด ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายณรงค์ สุทธิ์สังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และนายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง จำกัด และคณะ ให้การต้อนรับ

พิธีดังกล่าวนี้มีการมอบโคแม่พันธ์จำนวน 128 ตัว ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 72 ครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีโค กระบือเป็นของตนเอง ส่งเสริมการเพิ่มประชากรของโค –กระบือในประเทศ และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวนี้ มีผู้จิตศรัทธามอบเงินหรือโค กระบือ เพศเมียเจริญพันธุ์เข้าร่วมโครงการ 128 ตัวๆละ 27,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 3,456,000 บาท

อย่างไรก็ตามเกษตรกรทั้ง 72 รายที่ได้รับมอบโคในครั้งนี้ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อของสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง จำกัด ทุกคน และเมื่อลูกโค กระบือ ตัวที่ 1 ที่เกิดจากแม่โค กระบือ ที่ได้รับจากโครงการฯ เมื่ออายุครบ 18 เดือนก็ให้ส่งคืนโครงการฯ โดยตัวให้นำไปจำหน่ายแล้วให้นำเงินคืนโครงการฯ ส่วนตัวเมียนำไปขยายพันธุ์โดยให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปเลี้ยงเพื่อการผลิตแม่พันธุ์โคเนื้อตามระเบียบของโครงการฯต่อไป ส่วนลูกวัวตัวที่ 2,3, หรือ 4 พร้อมแค่โค กระบือ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยง เมื่อผู้เลี้ยงได้ปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯครบตามสัญญา 5 ปี อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวนี้สำนักงานปศุสัตว์ ฯและสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง จำกัด จะร่วมกันดำเนินการอีก 2 รุ่น เป้าเหมายเกษตรกร 100 ราย มีโค กระบือ จำนวน 300 ตัว โดยจะแล้วเสร็จภายในปี 64

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน