ที่ดิน สปก.ห้ามซื้อขาย ผิดกฎหมาย

137

เอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงานและภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ ของ ส.ป.ก.ปี พ.ศ.2563 (รอบที่ 2) จังหวัดกำแพงเพชร

24 ก.ค.63/นายเอกพงศ์ น้อยสร้างหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานการประชุมการตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำหรับ นโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รอบที่ 2) โดยมี นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 เวลา 09.00น.

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน