ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จ.ระยอง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช

76

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีปั้นเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กำลังพลจากกองการบินทหารเรือ อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง โดยในพื้นที่ภาคตะวันออก จะดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง โปรยเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง จำนวน 35 กิโลกรัม(5,425 เมล็ด) มะค่าแต้ จำนวน 5 กิโลกรัม(2,830 เมล็ด) สมอไทย จำนวน 5 กิโลกรัม(3,270 เมล็ด) และ เพกา จำนวน 5 กิโลกรัม(56,200 เมล็ด) นำไปโปรย ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เกษตรกร ตลอดจนพื้นที่ผืนป่าให้มากที่สุด

ทั้งนี้ โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีการจัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชและดำเนินงานโดยความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 7 ภูมิภาค ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง สมอไทย ประดู่ กระบก แดง สนสามใบ มะขามป้อม มะค่าแต้ สาธร เพกา ชัยพฤกษ์ และตะแบกนา รวมจำนวนทั้งสิ้น 400 กิโลกรัม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายโปรยเมล็ดพันธุ์พืชบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ และนอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนสถานที่และกำลังพลในการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชจากเหล่าทัพ ได้แก่ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 31 จ.นครสวรรค์ กรมทหารราบที่ 8 จ.ขอนแก่น กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา และกองการบินทหารเรือ จ.ระยอง รวมไปถึงจิตอาสาพระราชทาน ที่มาร่วมแรงร่วมใจปั้นเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้การโปรย จากทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน