สกลนคร ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

113

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ แปลงปลูกป่าบ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร พร้อมนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ด้วยความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ โดยได้ดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล และยึดคืนพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นจะส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยพัฒนา อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน รัฐบาลจึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และประชาชนทุกคน ร่วมกันกระทำความดีโดยการฟื้นฟูป่า ปลูกป่า และปลูกต้นไม้ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน