รองผู้ว่าฯเชียงรายจัดไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ

114

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.63 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ. เชียงราย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รอง ผวจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมี พระไพศาลประชาทร วิ.(พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พ.อ.สงบศึก วังแก้ว เสธฯ มทบ.37 นายสงัด บูรณภัทรโชติ นอภ.เวียงชัย นายพืชผล น้อยหน้าฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกร อ. เวียงชัย

เป็นโคเพศเมีย 10 ตัว อ.เวียงเชียงรุ้ง โคเพศเมีย 9 ตัว อ.ขุนตาล โคเพศเมีย 15 ตัว อ.แม่สาย โคเพศเมีย 10 ตัว อ.แม่จัน โคเพศเมีย 5 ตัว และ อ.เทิง โคเพศเมีย 4 ตัว กระบือเพศเมีย 3 ตัว

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ และพื้นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการต่อยอดใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี นำกระบือ มาช่วยไถนา ตามวิถีชีวิตท้องถิ่นโบราณแต่นานมา

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน