ศาลเชียงราย สัมมนาหน่วยงานยุติธรรม ปรับระบบเทคโลโลยี่ “New Normal” อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

128

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 63 นายอำนาจ เพียรไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” การส่งเสริมการประสานงานด้านยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย” เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดและเป็นการประชาสัมพันธ์บริการที่เกิดขึ้นใหม่ของศาลจังหวัดเชียงราย จากนโยบายนำเทคโนโลยีสารสนเทศก์ มาให้บริการประชาชนในกิจการของศาล เช่น การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การยื่นฟ้องออนไลน์ การคัดรับรองเอกสารทางออนไลน์ หรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

โดยมีหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย เช่น สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงราย สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย สภาทนายความเชียงราย สถานีขนส่ง สำนักงานที่ดิน ฯลฯ จำนวน 31 หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน