หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.นครศรีธรรมราช ออกตรวจโรค ถอนฟัน รักษาการแพทย์แผนไทย ให้แก่ชาวทุ่งใหญ่

133

วันที่ 22 ก.ค.63 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน ที่อยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก โดยไม่คิดมูลค่าและไม่หวังผลตอบแทนใด ๆโดยมีการตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ให้แก่ชาวอำเภอทุ่งใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่

มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี มีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอทุ่งใหญ่ คณะอาสาสมัคร พอ.สว.สายการแพทย์และสาธารณสุข และสายสนับสนุน พอ.สว.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงได้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อให้พสกนิกรได้รับความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข และโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 13 เมื่อปี 2512 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ สืบสานมาตราบจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบยาชุดพระราชทานมูลนิธิ พอ.สว.ให้แก่ผู้สูงอายุ 10 ราย ตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านหนองคล้า นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลผู้ป่วย พร้อมมอบยารักษาโรคและเครื่องสาธารณูปโภคแก่ผู้ป่วยจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายคลื้น กลีบแก้ว อายุ 87 ปี ที่ป่วยด้วยขาหัก และนายสัมฤทธิ์ ไชยยศ อายุ 57 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้น.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน