นสช.เช็ก10 จัดคุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ แรงงานผ่านวิกฤติ

2119
บ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 : นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 10 กลุ่มประเทศเช็ก จัดงาน “คุยเปรื่อง…เรื่องสร้างชาติ แรงงานผ่านวิกฤติ” ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน โดยเรียนเชิญ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน) ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) และนักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นวิทยากร ซึ่งได้เชิญผู้บริหารของบริษัทจัดหางานในประเทศ บริษัทนำเข้าแรงงาน และบริษัทจัดหาแรงงานไปต่างประเทศกว่า 80 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม นำโดยคุณอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ
พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากนายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเปิดงานและบรรยายสรุปถึงภาพรวมการจ้างงานในประเทศ การนำเข้าแรงงาน และการส่งออกแรงงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทิศทางหลังโควิด-19 และได้รับเกียรติจาก นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มากล่าวถึงความรู้สึกจากการที่ได้เรียนหลักสูตร นสช. และเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการสร้างชาติและสนับสนุนงานค่ายเยาวชน
สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI) จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กระทรวงมหาดไทยโดยใช้ชื่อ “มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ” โดยเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรและไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมือง การทำงานของสถาบันฯ มุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างผู้บริหารภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างความเป็นผู้นำ นักบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้ผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งที่สถาบันฯ ดำเนินการเองและร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ช่วยสร้างชาติในบทบาทที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เพื่อพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป จึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ของประเทศ ในเรื่องการพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรม ของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ให้ร่วมกันช่วยทำงานสร้างสรรค์ชาติไทยสู่อารยะประเทศ ที่พัฒนาแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้ประชาชนมีความสุข
ติดต่อสถาบันการสร้างชาติ http://nbi.in.th
คุณจอย 097-0491586
WC รายงาน
#NBI #สถาบันการสร้างชาติ #นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ #นสช #เช็ก10
#ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ #สุภรณ์ อัตถาวงศ์ #เชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล #อรัญญา สกุลโกศล