พัฒนาการจังหวัดน่านจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน

93

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดน่าน ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้ที่ เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านผ่านสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ ให้สมาชิกและประชาชนได้รับทราบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 30 คน

ในการนี้ นางณัฐนรี ศรีชัยยะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางวราภรณ์ บุญศัพย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน นางวาสนา ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน