กรมอุทยานแห่งชาติฯเปิดอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่าไม้

185

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อถ่ายทอดความความรู้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป้องกันไฟป่า

​ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดทำหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ร่วมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​​ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จิตอาสาพระราชทาน และผู้แทนของหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 ก.ค.​ 63 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะส่งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่า ล้วนมีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเผาเพื่อเก็บหาของป่า จุดไฟเพื่อการปศุสัตว์ เผาเพื่อการล่าสัตว์ หรือเผาเพื่อการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ และเผาเพื่อการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ป่าเกิดความเสียหายและเสื่อมโทรม ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ป่าไม้ลดลง ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงมอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่า จึงได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมป่าไม้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ

ทั้งนี้การฝึกอบรม “จิตอาสา” ยังเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

อีกทั้งเพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถสร้าง และขยายเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการที่จะร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฝึกอบรม “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จะใช้เวลาฝึกอบรม 5 วัน และจัดให้มีการฝึกอบรมทั่วประเทศ ซึ่งระยะเร่งด่วน (ภายใน ก.ค.63) จะดำเนินการในพื้นที่ 56 อำเภอ 12 จังหวัด แบ่งเป็น 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่, จ.เชียงราย, จ.แม่ฮ่องสอน, จ.ลำปาง, จ.ลำพูน, จ.แพร่, จ.น่าน, จ.พะเยา, จ.ตาก ส่วนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช, จ.พัทลุง, จ.นราธิวาส

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน