น่านจัดกิจกรรมปลูกข้าวนาบุญ ปี 3 โครงการ “ชวนกันทำดี” เพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตแบบเกษตร

74

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ แปลงนาข้าว ข้างแสงทอง รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ชาวบ้านและผู้นำชุมชนจาก 10 หมู่บ้าน ในอำเภอเชียงกลาง ได้แก่ บ้านดอนแท่น บ้านสร้อยพร้าว บ้านหนองผุก บ้านหนองแดง บ้านห้วยพ่าน บ้านคันนา บ้านสบกอน ม.5 บ้านสบกอน ม. 11 บ้านสบกอน ม.13 บ้านเจดีย์ พร้อมด้วย ครูและนักเรียนจาก โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนชุมชนรัชดา ฯ โรงเรียนบ้านสบกอน โรงเรียนบ้านน้ำคา และโรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนทีมน่านท่องเที่ยว อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.) สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน สโมสรไลออนส์เชียงกลาง น่าน และแสงทองรีสอร์ท จำนวนกว่า 200 คน ร่วมจัดกิจกรรมปลูก “ข้าว”นาบุญ แสงทองของคนน่าน ปีที่ 3 ตามโครงการ “ชวนกันทำดี” โดยได้รับเกียรติจากนายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธาน ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล “เสน่ห์น่านหน้าฝน” (Green Season) รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสนำร่องแก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านเกษตรปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และเพื่อขยายกล้าพันธ์แห่งความดี โดยแจกจ่ายกล้าพันธ์ข้าวที่เครือข่ายชวนกันทำดีมาร่วมกันปลูก ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมโครงการ

อีกทั้งเพื่อนำไปขยายพันธุ์ ส่งเสริมการเรียนรู้การดำนา-ปลูกข้าวให้แก่เยาวชน ด้วยการปฏิบัติจริง Active-Learning ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายชวนกันทำดี ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์จาก 9 วัด ในอำเภอเชียงกลาง การสาธิตควายไถนาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม การดำนาปลูกข้าวนาบุญ ซึ่งหากมีการเก็บเกี่ยวจะนำข้าวสารมอบให้กับโรงเรียน และผู้ยากไร้ต่อไปมีการ แข่งขันดำนา ระหว่างคนกับเครื่องยนต์ปลูกข้าว คนชนะ รับรางวัล การประกวดส้มตำลีลา อร่อยแซบ นางงามส้มตำจากชุมชนเข้าแข่งขัน แข่งขันจับกบ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ (คัดกรองวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ) ตลอดจนเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายง่าย เช่น ใบตอง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน