อบจ.พัทลุงเร่งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

156

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (อบจ.พัทลุง) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบจ.พัทลุง ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพัทลุงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดภาวะค่าใช้จ่ายของ หรือผู้ดูแลที่ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ อบจ.พัทลุง ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ ที่มุ่งเสริมสร้างให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนใน จ.พัทลุงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเปิดการลงทะเบียนในวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.พัทลุง / รพ.ประจำอำเภอ / รพ.สต./ศูนย์แพทย์ชุมชน หรือศูนย์แพทย์ชุมชนในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ และทางเว็ปไซด์ WWW.phatthalungpao.go.th และจะประกาศผลผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับการช่วยเหลือในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.พัทลุง และสถานที่ที่รับลงทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะได้รับการช่วยเหลือเป็นวัสดุทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ภายในวงเงิน 1,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีชื่ออยู่ในพื้นที่ จ.พัทลุง ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และประสบสภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ และมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลโปรแกรมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอยุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือได้รับการรับรองเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ หน.ศูนย์แพทย์ชุมชน หน.ศูนย์สุขภาพชุมชนในพื้นที่ สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นลงทะเบียนของผู้ป่วยฯและผู้ดูแลนั้น ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองหารเป็นผู้ป่วยติดเตียง เอกสารหลักฐานที่แสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วยติดเตียง หนังสือมอบอำนาจ ฯลฯ (อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมกรรับรองสำเนาถูกต้อง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ) ฯลฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-611603 ในวันและเวลาราชการ

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน